පිදුරු පාවරේ යොවුන් ආදරේ D.H. Lawrence

ISBN:

Published:

Paperback

144 pages


Description

පිදුරු පාවරේ යොවුන් ආදරේ  by  D.H. Lawrence

පිදුරු පාවරේ යොවුන් ආදරේ by D.H. Lawrence
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 144 pages | ISBN: | 5.77 Mb

අනඳපිය කුඩාතිහි ලේඛකයා විසින මෙහිදී පරිවරතනය සඳහා තෝරාගෙන ඇතතේ ඩී. එච. ලෝරනසගේ Love Among the Haystacks නැමැති කතා සංගරහයෙහි ආගත නිරමාණ කිහිපයකි. පරිවරතකයාගේ කුසලතාව මෙනම පරිවරතිත භාෂාව ඇසුරුකරනනාගේ සිතැඟින ඔහු විසින ඇති සැටියේ හඳුනාගත බවට, මේ පොතටMoreඅනඳපිය කුඩාතිහි ලේඛකයා විසින් මෙහිදී පරිවර්තනය සඳහා තෝරාගෙන ඇත්තේ ඩී. එච්. ලෝරන්ස්ගේ Love Among the Haystacks නැමැති කතා සංග්‍රහයෙහි ආගත නිර්මාණ කිහිපයකි. පරිවර්තකයාගේ කුසලතාව මෙන්ම පරිවර්තිත භාෂාව ඇසුරුකරන්නාගේ සිතැඟින් ඔහු විසින් ඇති සැටියේ හඳුනාගත් බවට, මේ පොතට ඔහු විසින් සපයා ඇති නම ම සාක්ෂි දරන්නේය.

ඔහු මේ පොත නම් කරන්නේ පිදුරු පාවරේ යොවුන් ආදරේ වශයෙනි. සිංහල පාඨකයා තුළ අනුප්‍රාසයට ඇති ළැදියාව පිළිබඳ පරිවර්තකයා සතු අවබෝධය, ඒ නමෙන් ධ්වනිත වන ඉඟියෙන් ව්‍යක්ත ලෙස පළවන්නේය.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "පිදුරු පාවරේ යොවුන් ආදරේ":


fhjacek.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us